Facebook Ceneo

Konkurs

Konkurs!
Zrealizuj voucher i wygraj 150 zł!

Uwaga!
Od czerwca ruszamy z nowym konkursem!

Co miesiąc do wygrania voucher o wartości 150 zł do
do wykorzystania w naszym sklepie.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

1) Zrealizować nasz voucher.

2) Podczas realizacji prezentu zrobić sobie zdjęcie lub film z naszym voucherem.

3) Wrzucić zdjęcie lub film na swój profil FB, oznaczyć @Prezentzycia i dodać tag #przezyjto

Możesz też wysłać do nas maila na kontakt@prezentzycia.pl

Każdy uczestnik zostanie nagrodzony!
Za wzięcie udziału w konkursie otrzymujesz 10% rabatu na dowolny voucher w cenie regularnej.
Jeśli oznaczysz w poście znajomego to on również otrzyma kod rabatowy o wartości 10% do wykorzystania w naszym sklepie.
Wszystkie zniżki będą ważne tylko do końca kolejnego miesiąca po zgłoszeniu.

Regulamin konkursu

§1. Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest serwis www.prezentzycia.pl. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na łamach strony www.prezentzycia.pl.
2. Dane organizatora konkursu oraz fundatora nagród: Escapador sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 1/3, 44-100 Gliwice.
3. Informacje dostarczone przez Uczestnika Konkursu mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2019 roku
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Konkurs trwa do odwołania i w każdym miesiącu wybrany zostanie zwycięzca z danego miesiąca, ogłoszenie wyników następować będzie do 10 dnia następnego miesiąca.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wybrania zwycięzcy w danym miesiącu jeśli nadesłane zgłoszenia nie będą spełniać wymagań konkursu. W takim przypadku nagroda przechodzi na kolejny miesiąc.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne ani jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie w trakcie trwania konkursu umieścić zdjęcie lub film przedstawiający realizację usługi zakupionej w serwisie www.prezentzycia.pl na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook oraz oznaczyć profil Prezent Życia. Oznaczenie polega na wpisaniu frazy @prezentzycia i wybranie Prezent Życia z listy podpowiedzi. Materiały można też umieścić w serwisie Instagram - wtedy przy oznaczaniu należy wpisać hashtag #PrezentZycia. Uczestnik może też dodatkowo przesłać materiały na adres kontakt@prezentzycia.pl.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, udzieloną w formie pisemnej i dostarczoną Organizatorowi.
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji e-mail związanej z przebiegiem Konkursu.
5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) samodzielnie zrealizował zdjęcie lub film zgłoszony do Konkursu,
b) posiada do zdjęć lub filmu przesłanego w Zgłoszeniu wyłączne prawa autorskie i majątkowe oraz
c) poprzez zgłoszenie do Konkursu nie naruszył ani nie narusza praw osób trzecich.
6. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za to naruszenie oraz za szkody poniesione przez Organizatora.
7. Uczestnik jednocześnie oświadcza, że przysługuje mu prawo do zgłoszenia zdjęć lub filmów w Konkursie i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku ze zgłoszeniem do Konkursu i wykorzystaniem zgodnie z udzielonymi na podstawie niniejszego Regulaminu zezwoleniami.
8. Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator nabywa od Uczestników, w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, własność nagrodzonych zdjęć lub filmów oraz uzyskuje autorskie prawa majątkowe do prac nadesłanych przez Uczestników na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
b) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
c) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów zdjęć lub filmu dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z elementów w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) wprowadzenie do pamięci komputera,
e) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w radiu lub telewizji,
f) wykorzystanie w różnych akcjach promocyjnych, w tym w Internecie, w szczególności w serwisie facebook.pl, youtube.pl oraz na stronach serwisu www.prezentzycia.pl
g) dokonywanie i zezwalanie na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian, w tym w zakresie obróbki graficznej i dźwiękowej według uznania Organizatora,
h) rozporządzanie i korzystanie ze zdjęć i filmów (w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych).
9. Organizator nabywa również prawo do wykonywania zależnych praw autorskich w stosunku do nagrodzonych Filmów, na polach eksploatacji wskazanych w par. 2 ust 8. powyżej.
10. Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw na inne podmioty.
11. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora ani jego następców.
12. Uczestnik zobowiązuje się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanego zdjęcia lub filmu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
13. Uczestnik zobowiązuje się zgłaszać jedynie takie materiały, których wykorzystanie przez Organizatora jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani autorskich praw osobistych.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, co do zamieszczonych w zgłoszeniu materiałów oraz za skutki ewentualnego wykorzystania zdjęć lub filmów przez osoby trzecie. Za treści zamieszczanych materiałów odpowiada wyłącznie Uczestnik, który go nadeśle.

§3. Kryterium wyboru Zwycięzcy Konkursu

1. Zwycięzcą Konkursu zostaje 1 osoba wybrana przez jury w danym miesiącu, zwycięzca konkursu musi spełnić wszystkie zasady konkursu zawarte w §2.
2. Jury będzie się składać z 3 osób wskazanych przez Organizatora konkursu.
3. Jury będzie oceniać kreatywność oraz oryginalność prac umieszczonych na portalu Facebook.

§ 4. Nagrody

1. Zwycięzca w Konkursie otrzyma voucher kwotowy o wartości 150 zł do wykorzystania w serwisie www.prezentzycia.pl. Kod vouchera użyty w trakcie składania zamówienia obniża wartość koszyka o 150 zł. Voucher zostanie wysłany do zwycięzcy w wersji elektronicznej (plik PDF) na adres email podany przez Użytkownika.
2. W przypadku gdy Organizatorowi nie uda się skontaktować z Laureatem z przyczyn niezależnych od Organizatora, nagroda przepada. W takim przypadku Organizator Konkursu może dokonać ponownego wyboru Laureata. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do nowo wybranego Laureata. W przypadku braku odbioru nagrody przez Laureata Konkursu w ww. terminie, przyznana nagroda przepada
3. Nagrody opisane w pkt. 1 powinny zostać zrealizowane najpóźniej do dnia zamieszczonego na voucherze i oznaczonego jako "data ważności".
4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Serwisu Społecznościowego Facebook.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pliki tekstowe lub graficzne, które zostały umieszczone przez Użytkownika.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatorów i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.
9. Teksty konkursowe nie mogą zawierać treści, które przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
10. Osoby przystępujące do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, celem realizacji procesu Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz. 926 z pózn. zm/”)
11. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odrzucenia zgłoszenia przystąpienia do Konkursu w przypadku niedopełnienia warunków, wynikających z Regulaminu,
b) wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.

§6. Polityka Prywatności

Organizator zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz 883).

Newsletter
Informacje o nowościach, konkursach i promocjach. Dostęp do ofert dedykowanych. Regularnie kody rabatowe.
Biuro: ul. Zygmunta Starego 1/3, 44-100 Gliwice
tel. 32 307 13 31, 530 219 808, email: kontakt@prezentzycia.pl
NIP: 6312608223

Płatności obsługuje:

Payu.pl
eCard