Facebook Ceneo

Regulamin

Regulamin sklepu PrezentZycia.pl

Warunkiem skorzystania z usług i systemu informatycznego sklepu prezentzycia.pl jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
Regulamin jest oparty na obowiązujących w Polsce przepisach, w szczególności:

1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 16/1964 poz. 93 z późniejszymi zmianami) Kodeks Cywilny.
2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 144/2002 poz. 1204 z póź. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Ustawy z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. 22/2000 poz. 271 z póź. zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość.
4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych.
5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
6. Przepisów dotyczących zasad opodatkowania.

Definicje

Escapador - Escapador sp. z o.o. zarejestrowana pod numerem KRS 000351865 z siedzibą przy ulicy Zygmunta Starego 1/3, 44-100 Gliwice.
Biuro sprzedaży - biuro prowadzone przez Escapador, znajdujące się w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 1/3.
Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem http://www.prezentzycia.pl, będący własnością Escapador, obsługiwany przez pracowników Escapador.
Prezent - towar lub usługa oferowana w sklepie.
Kupujący - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca Prezent, która zawarła umowę z Escapador.
Korzystający - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, uprawniona do skorzystania z prezentu, na warunkach określonych w dalszej części regulaminu. Korzystającym może być także Kupujący.
Wykonawca - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, realizująca uprawnienia Korzystającego, posiadająca niezbędne uprawnienia i kompetencje do realizacji Prezentu, wykonująca działalność na własny rachunek i odpowiedzialność, realizująca uprawnienia Korzystającego na podstawie umowy zawartej z Escapador, zobowiązującej go do realizacji uprawnień Korzystającego.
Voucher - dokument potwierdzający zawarcie umowy, który umożliwia Korzystającemu realizację Prezentu wyszczególnionego w Voucherze; .
Bon podarunkowy - Voucher o określonej wartości, który można wykorzystać do zakupu Prezentów; użycie bonu podarunkowego w trakcie zakupów powoduje obniżenie kwoty do zapłaty o wartość bonu; nie można go wykorzystywać do zakupu innych bonów podarunkowych.
Zestaw prezentowy - zestaw Prezentów, którego zawartość określa Escapador
Numer Vouchera - ciąg cyfr i liter znajdujący się na Voucherze, których podanie jest niezbędne do realizacji Prezentu.
Lokalizacja - miejsce realizacji Prezentu. Lokalizacja jest zdefiniowana na stronie Prezentu w sekcji Szczegóły.
RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Zawarcie i realizacja umowy


1. Umowę zakupu Prezentu można zawrzeć za pośrednictwem strony internetowej http://www.prezentzycia.pl, oraz przez telefon. Umowę uważa się za zawartą w chwili otrzymania płatności przez Escapador.
2. Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich danych niezbędnych do realizacji zobowiązań Escapador i Wykonawcy wynikających z zawartej umowy zakupu Prezentu. Wszelkie ewentualne skutki wynikające z braku danych lub podania danych błędnych ponosi Kupujący.
3. Kupujący zamawiając Prezent powinien upewnić się, czy nie ma przeciwwskazań do skorzystania z Prezentu przez Korzystającego. W szczególności Kupujący powinien upewnić się co do wymagań dotyczących wieku, wagi, wzrostu, stanu zdrowia, kondycji, uprawnień (np. prawo jazdy odnośnej kategorii, wizy, paszporty), lub umiejętności (np. rozumienia języka niezbędnego do realizacji prezentu).
4. Voucher może zostać zrealizowany przez określony czas od daty jego wystawienia. Czas ten podany jest w opisie prezentu na stronie sklepu, a ostatni dzień upływu terminu znajduje się na Voucherze. Uzgodnienie terminu realizacji Vouchera z Wykonawcą powinno odbyć się nie później niż 30 dni przed końcem ważności Vouchera, jeśli przedmiotem Prezentu są usługi/towary wymagające rezerwacji. Sklep nie zwraca pieniędzy za niezrealizowany Prezent jeśli rezerwacja została dokonana w czasie gdy do końca ważności Vouchera pozostało mniej niż 30 dni.
5. Niezrealizowanie Vouchera w czasie podanym przy opisie Prezentu oznacza jednostronne odstąpienie od umowy, co powoduje ustanie zobowiązań Escapador i Wykonawcy w stosunku do Kupującego i Korzystającego. W szczególności Kupującemu i Korzystającemu nie przysługuje roszczenie o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup Prezentu.
6. Realizacja Vouchera następuje po uprzedniej rezerwacji (jeśli jest wymagana) za pośrednictwem infolinii Biura Sprzedaży lub formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie sklepu. W przypadku niektórych Prezentów rezerwacja może wymagać dodatkowych uzgodnień, które przeprowadzą pracownicy biura, aby ustalić szczegóły realizacji Prezentu. Dokonując rezerwacji należy podać dane niezbędne do realizacji Prezentu. Dane te mogą mieć różny zakres w zależności od realizowanego Vouchera.
7. Korzystający zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji regulaminu Wykonawcy udostępnianego na stronie internetowej Wykonawcy, lub na miejscu przed realizacją prezentu.
8. Możliwa jest dwukrotna zmiana terminu realizacji Prezentu, którego dostawa (wykonanie) odbywa się na terenie Polski. Aby dokonać zmiany terminu należy skontaktować się z Escapador minimum 2 dni robocze przed zarezerwowanym wcześniej terminem realizacji Prezentu. W przypadku Prezentu realizowanego poza granicami Polski, nie ma możliwości zmiany terminu realizacji Prezentu.
9. Jeżeli warunki zewnętrzne uniemożliwiają realizację Prezentu, Korzystający umawia się z Wykonawcą na inny termin realizacji.
10. Jeżeli realizacja Prezentu uzależniona jest od spełnienia określonych wymagań (w szczególności osiągnięcia odpowiedniego wieku lub posiadania odpowiednich uprawnień) Wykonawca jest upoważniony do kontroli spełniania tych wymagań przez Korzystającego. Korzystający ma obowiązek okazać dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań. W razie odmowy okazania dokumentów Wykonawca ma prawo do odmowy realizacji Prezentu, bez prawa Kupującego i/lub Korzystającego do roszczeń względem Escapador lub Wykonawcy, jeśli wymagania te zostały wskazane w opisie prezentu.
11. Realizacja prezentu przez osoby niepełnoletnie wymaga obecności przedstawiciela ustawowego lub okazanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na realizację prezentu. Zgoda powinna zawierać dane przedstawiciela ustawowego, umożliwiające kontakt telefoniczny w celu możliwości przeprowadzenia weryfikacji zgody. W przypadku braku zgody Wykonawca ma prawo odmowy realizacji Prezentu, a Kupującemu i Korzystającemu nie przysługują roszczenia w wobec Escapador lub Wykonawcy.
12. Podczas realizacji Prezentu Korzystający ma obowiązek stosowania się do regulaminów, instrukcji, wytycznych określonych przez Escapador lub Wykonawcę. Korzystający ma również obowiązek stosowania się do poleceń Wykonawcy Prezentu w czasie jego realizacji, mających związek z zachowaniem bezpieczeństwa i zabezpieczeniem mienia Wykonawcy.
13. Korzystający zobowiązany jest posiadać przy sobie podczas realizacji Prezentu ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz ważny, poprawnie wypełniony i podpisany przez Korzystającego Voucher.
14. Korzystający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy ważny, poprawnie wypełniony i podpisany przez Korzystającego Voucher.
15. Korzystający jest zobowiązany stawić się w lokalizacji punktualnie zgodnie z zarezerwowanym terminem.
16. W przypadku niestawienia się Korzystającego w wybranej lokalizacji w zarezerwowanym terminie przepada możliwość realizacji Prezentu, a Kupującemu i Korzystającemu nie przysługują roszczenia wobec Escapador lub Wykonawcy. Jeżeli spóźnienie przekroczy 15 minut, Wykonawca może odmówić spełnienia świadczeń, jeśli wykonanie tych świadczeń nie będzie możliwe w zarezerwowanym terminie.
17. Wykonawca ma prawo odmówić Korzystającemu wykonania usługi, jeśli nie spełnia on wszystkich wymogów wymienionych w opisie Prezentu, lub innych oczywistych wymogów umożliwiających bezpieczną realizacje usługi, których niespełnienie wynika z winy Korzystającego, w szczególności, kiedy znajduje się on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takich przypadkach Voucher traci ważność, a Kupującemu i Korzystającemu nie przysługuje roszczenie wobec Wykonawcy i Escapador.
18. Escapador zastrzega sobie prawo do odwołania realizacji Prezentu z ważnych przyczyn, wynikających z działania siły wyższej i przyczyn niezależnych od Escapador (w szczególności likwidacja działalności Wykonawcy, upadłość Wykonawcy, utrata uprawnień Wykonawcy itp.). Korzystający ma w takim przypadku prawo do wyboru innego Prezentu z oferty Escapador o wartości nieprzekraczającej wartości niezrealizowanego Prezentu, lub rezygnacji z jego realizacji. Całkowita wartość zakupionego Prezentu, lub różnica wynikająca z jego wymiany zostanie zwrócona na konto Kupującego do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Korzystającego podjętej decyzji drogą mailową, lub listownie.

Płatność

1. Wszystkie kwoty podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Jeżeli nie zaznaczono inaczej, ceny nie zawierają kosztów ewentualnej dostawy i/lub transportu do miejsca świadczenia prezentu.
2. Escapador wystawi i dostarczy Kupującemu dokumenty sprzedaży, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zgodne z uzgodnieniami pomiędzy Kupującym a Escapador. Przy braku odmiennego zastrzeżenia uznaje się, że Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej.
3. Warunkiem otrzymania vouchera jest opłacenie należności za Prezent, które może nastąpić:

a) w drodze przelewu bankowego na konto Escapador, podane w trakcie obsługi zamówienia, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia; opis przelewu powinien zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego;
b) poprzez płatność online (e-przelew)

c) płatność przy odbiorze, wybór tego sposobu płatności może wiązać się z dodatkową opłatą, o której Kupujący zostanie poinformowany przed wyborem tego sposobu dostawy.

4. W przypadku wyboru opłacenia należności za Prezent w formie przelewu bankowego i braku wpłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia zamówienie uważa się za nieważne, chyba, że Kupujący uzgodni z Escapador inny termin wpłaty.

5. Płatności online obsługują firmy PayU S.A. oraz eCard S.A.

Przelewy online za pośrednictwem eCard S.A.:

 • Płacę z inteligo (inteligo) 
 • mTransfer (mBank) 
 • MultiTransfer (MultiBank) 
 • Płacę z Orange (mBank) 
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK) 
 • Przelew z BPH (Bank BPH) 
 • Płacę z iPKO (PKO BP) 
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao) 
 • Płacę z PeoPay (Bank Pekao) 
 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy) 
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank) 
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska) 
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank) 
 • T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank) 
 • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium) 
 • Płać z ING  (ING Bank Śląski) 
 • Credit Agricole Bank Polska S.A. 
 • Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.) 
 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.) 
 • iKO (PKO BP) 
 • Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A.) 
 • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A.) 
 • Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A.) 
 • e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.)
 • BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.)

Płatności kartą za pośrednictwem eCard S.A.:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

Przelewy online za pośrednictwem Payu:

 • Płacę z PBS (PBS Bank)
 • Płacę z BNP Paribas  (BNP Paribas)
 • karta płatnicza
 • Płacę z Getin (Getin Bank)

 

Dostawa Vouchera

1. Kupujący w momencie składania zamówienia wybiera sposób dostawy. Formy dostawy:

a) w postaci elektronicznej (plik pdf przeznaczony do samodzielnego wydruku ) wysyłany w sposób automatyczny na wskazany przez Kupującego adres e-mail od razu po złożeniu zamówienia, voucher pozostaje nieaktywny (brak możliwości rezerwacji prezentu) do momentu zaksięgowania wpłaty przez Escapador 
b) za pośrednictwem operatora poczty, w formie papierowej, na wskazany przez Kupującego adres. Czas dostarczenia przesyłki tą metodą zależny jest od szybkości operatora poczty, i wynosi przeciętnie 2-5 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Escapador.
c) za pośrednictwem kuriera, na wskazany przez Kupującego adres. Czas dostarczenia przesyłki tą metodą wnosi 1-2 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Escapador.

2. Na życzenie Kupującego Voucher może zostać opakowany i dostarczony w specjalny sposób, uzgodniony w trakcie zamówienia z pracownikiem Escapador lub w sposób wskazany w formularzu zamówienia, jeżeli opis produktu przewiduje taki specjalny sposób.

3. Dostawa Vouchera w sposób określony w p. 1 b), c) oraz w p. 2. może wiązać się z dodatkowym kosztem przesyłki, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy Vouchera.

Wymiana i wybór Prezentu

1. Korzystający może wymienić Voucher na inny przez cały okres ważności vouchera pod warunkiem, że do tego czasu nie została dokonana rezerwacja. Wymiana Vouchera może być dokonana jeden raz.
2. Przy wymianie vouchera na tańszy nie będzie zwracana różnica w cenie.
3. W razie, gdy nowo wybrany Voucher jest droższy od pierwotnie zakupionego, wymiana Vouchera następuje po opłaceniu różnicy w cenie i kosztach dostawy.
4. Przy wymianie Vouchera, termin ważności nowo wybranego Vouchera jest taki sam jak termin ważności Vouchera wymienianego.

Odstąpienie od umowy

1. Możliwe przyczyny odstąpienia od umowy przez Kupującego zostały określone w regulaminie. Oprócz tego, Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, o ile Prezent nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie na adres biura sprzedaży lub na adres e-mail biura sprzedaży oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do oświadczenia należy załączyć otrzymany uprzednio Voucher w formie, w jakiej został uprzednio dostarczony. Przesłane uprzednio Vouchery stają się nieważne w chwili otrzymania przez Escapador oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego.
2. Zwrot wpłaconej uprzednio przez Kupującego kwoty następuje na jego rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania skutecznie złożonego oświadczenia Kupującego. W przypadku płatności kartą zwrot nastąpuje bezpośrednio na rachunek karty.

Odpowiedzialność Escapador za świadczenia związane z Prezentem

1. Escapador nie świadczy usługi będącej przedmiotem prezentu ani nie jest producentem, dostawcą i importerem towarów, jeśli dostawa towarów wchodzi w skład Prezentu, chyba, że w opisie Prezentu znajdą się inne informacje. Świadczenie usług będących przedmiotem prezentu odbywa się na zasadach określonych w umowie zawieranej przez Escapador z Wykonawcą, w której Escapador pełni rolę podmiotu pośredniczącego.
2. Wszelkie roszczenia wynikające z niewłaściwego świadczenia usługi przez Wykonawcę należy zgłosić do Escapador niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających takie roszczenie. Escapador przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia okoliczności i odpowiedzialności Wykonawcy (zobacz również Reklamacje).
3. Za bezpieczeństwo Korzystającego i bezpieczeństwo jego mienia podczas realizacji Prezentu odpowiada wyłącznie Korzystający - w ramach konsekwencji niestosowania się do poleceń Wykonawcy oraz Wykonawca zgodnie z własnym regulaminem świadczenia usług.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Escapador.

Escapador oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO, polityką prywatności zawartą na stronie https://www.prezentzycia.pl/pl/polityka-prywatnosci, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Reklamacje

1. Reklamacje z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania Prezentu należy zgłosić do Escapador w terminie 14 dni od daty realizacji Prezentu lub daty w której miał być zrealizowany.
2. Rozpatrywane będą tylko reklamacje złożone drogą mailową lub pisemną.
3. Escapador zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
4. Escapador nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Vouchera przez osobę nieuprawnioną. W takiej sytuacji traktuje się Voucher jako wykorzystany.

Zastrzeżenia

Sprzęt widoczny na materiałach reklamowych i promocyjnych może odbiegać nieznacznie od sprzętu używanego do realizacji Prezentu. Może to dotyczyć w szczególności modeli i kolorów wykorzystywanego sprzętu.

Spory

W przypadku wystąpienia sporu, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia jest sąd właściwy ze względu na siedzibę strony pozwanej. W przypadku, w którym strona pozwana nie ma siedziby, sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej.

Newsletter
Informacje o nowościach, konkursach i promocjach. Dostęp do ofert dedykowanych. Regularnie kody rabatowe.
Biuro: ul. Zygmunta Starego 1/3, 44-100 Gliwice
tel. 32 307 13 31, 530 219 808, email: kontakt@prezentzycia.pl
NIP: 6312608223

Płatności obsługuje:

Payu.pl
eCard